Husen på Svärdsjö Gammelgård

Vi har under 2021 utvecklat möjligheterna till att läsa mer om husen digitalt genom att varje byggnad har en QR-kod som länkar till mer information om varje byggnad. För detta har vi  erhållit stimulansbidrag från Dalarnas Museum 

Vi har erhållit stöd från Jordbruksverkets Landsbygdsprogram för upprustning av Prostladan och byte av tak på Tröskladan och Bagarstugan.
 

Byggnad 1: Nygårds parstuga från Linghed (Flyttad 1928 - uppförd 1928-1929)
Gården inköptes 1924 av Nygårds Brita Hansdotter från Linghed. Parstugan är en äldre hustyp som blev allmän som bondgård under 1600-1700 talet. Nygårds parstuga har en förstuga (farstu) och kammare i mitten mellan de stora gavelrummen. I köket finns eldstaden och i klädstugan förvarades gårdens kläder och textilier. Klädstugan har vackra dalmålningar utförda 1766 av Hans Ersson Enman från Envikens socken. Ofta byggde man på en våning på parhusen och så har även skett med denna byggnad.
 

Byggnad 2: Härbre från Wedins i Linghed
Stolphärbret skänktes 1929 av Anfhild Wedin Andersson. Härbret var gårdens viktigaste förvaringsbyggnad för t ex mat och textilier. Stolparna med underrede och mushyllor skyddade mot skadedjur och skapade god luftväxling. Härbret placerades utanför gårdsfyrkanten på grund av brandfara.
 

Byggnad 3: Portlider från Hansols i Böle 
Portlidret har två stora portar för att man ska kunna komma in på tunet med häst och vagn. Portarna kommer ifrån Karls i Gårdvik. Portlidret består av en övervåning, stall, snickarbod och dass.
 Byggnad 4: Föjs från Perhasgården i Hunsens fäbod
Föjset flyttades till Gammelgården 1929. Från början hade föjset jordgolv och där fanns plats för några kor, kalvar, getter och får. Idag är föjset omgjort till museum för ko rasen Rödkullan.
 

Byggnad 5: Trösklada, daterad 1768 från Hedgårdarna, Enviken
Ladan skänktes av Hedgårds Nils Danielsson. Uppfördes 1929. Ladan inrymmer en tröskloge, där säden tröskades. Samt en meterhög avbalkning. Innanför denna förvarades halmen.
 

Byggnad 6: Lillstuga, från Bäckegården, Böle 
Stugan skänktes av Stora KopparBergslags AktieBolaget 1929. Tidigare var stugan en brygg och bagarstuga med källare. På Gammelgården har vaktmästaren bott i denna stuga. Nygårds Anna Persdotter, Erik och Astrid Skogberg, Edit Olsson och Evert Fahlander var den siste av dessa.
 


Byggnad 7: Gårdsbrunn
Byggd på plats.Byggnad 8 : Vedbod från Karls i Gårdvik 
Flyttad och uppförd 1929


Byggnad 9: Smedja från Hedlunds i Marnäs, Enviken
Inköptes 1928 för 50 kr av Erik Höglund, med tillbehör och verktyg, uppfördes 1929. Även denna byggnad är placerad ett stycke från gårdsfyrkanten, pg a brandrisken.Byggnad 10 : Härbre från Back Olles i Linghed
En stock i härbret är daterad 1622, därmed är denna byggnad gårdens äldsta hus. Flyttad och uppförd 1959.


Byggnad 11 : Bastu från Marnäs, Enviken 
Skänktes av Ulla Thorell till hembygdsförening 1952, uppförd 1959. Bastun, enrummigt gavelhus avsett för torkning av säd, lin och rökning av mat.


Byggnad 12 : Spruthus från Bengtsheden 
Skänktes till Hembydsförening 1966 från Bengtshedensskifteslag. Till spruthuset hör en brandspruta som ej gick på hjul, utan måste lyftas upp på en trilla vid utryckning. Sprutan sköttes av fyra man. Spruthuset flyttades till nuvarande plats 2011, för att visa att spruthuset var alltid placerad vid vägen.Byggnad 13 : Trösklada från Kaplans boställe Källänget
Inköptes 1974 av Svärdsjö församling för 50 kr. Ursprung platsen för ladan låg mellan Vallasbron och Källängetsskolan.Byggnad 14 : Försäljnings kiosker
Uppfördes till midsommarfirande 1976.Byggnad 15 : Sommarkök
1973 skänkte Lars Sundström en sillgrill till SHF. 1978 byggdes ett tak över sommarköket. 1980 förbättrades för vatten och avlopp.Byggnad 16 : Scen
Ritad av Lars Gezelius


Byggnad 17: Lador från Hedgårdarna, Enviken
Inköptes 1985 från Fredrika och Ingeborg Eriksson, Hedgårdarna. Uppfördes 1987-88 och användes som förråd.


Byggnad 18: Fjärdingsmagasin från Bengtshedens fjärding
Magasinet skänktes 1929 men flyttades till Gammelgården under 1990 talet.
Svärdsjö Envikens socken var indelat i fyra fjärdingar. I ett fjärdingsmagasin kunde man låna utsäde för kommande år.


Byggnad 19 : Hölada från Hans-Erik Murmester Milsvenn, Östansjö
Plockades ner och uppfördes 2001 på Gammelgården. Samma år började man lägga nytt pärt tak på ladan. Murlâo är en hölada med två portar på vardera långsida.

Byggnad 20 : Slogbod från Andersols Algot Jansson, Östansjö
Skänktes 1996. Från början stod den i Ånglan på Erikjans myrslog. Under 1900- talet flyttades den till Bromsmyren Fäbodbron Ågsvägen. Därefter köpte Algot Jansson, boden för förvaring av myra vid Stormyren, Stubbänge Östansjö. Idag är den placerad utanför Gammelgården, för att visa att den inte var en av gårdens byggnader.
Två milstolpar
Två vägmilstolpar finns i föreningens ägo. Den ena skänktes av dåvarande ordförande i vägstyrelsen, Vilhelm Vilhelmsson och den andra stenen stod i prostgårdens trädgråd. Stenarna bär årtalen 1662 och 1664. Efterhand har milstenarna blivit fel placerade pga vägombyggnad. En sten har flyttas in på Gammelgården, längs efter vägen ner mot köket.

Från början, 1929, uppfördes också ett båthus från Linghed i nordvästra hörnet bortanför smedjan, detta revs sedermera, 1959, och ersattes då av bastun från Marnäs (11).

Byggnader utanför gammelgården
• Båthus på Räviln, Linghed. Inrymmer kyrkbåten ”Skryt´n” från 1878.
• Såg i Näsänget. Sågen byggdes 1852 av Per Ersson, Lumsheden. För en överenskommen summa av 500 kr. 1938 bestämdes det att den skulle stå kvar på nuvarande plats, man ansåg att den var nära att förfalla. En renovering utfördes och den var klar först 1947.
• Fjärdingsmagasin i Gårdvik. Detta var Tofta fjärdings magasin för spannmål. Avvecklades 1964 och skänktes till SHF från de jordägande socknemännen i Svärdsjö. 1970 föreslog Antikvarie Birgitta Dandanell att magasinet skulle stå kvar på den nuvarande plats för att visa kommande generationer, hur och var ett sådant magasin hade för betydelse för bygden.
• Minneslund i Väsjön. 1950 åtog sig SHF att vårda ett skogsskifte om 6.5 tunnland, vilket för all framtid skulle utgöra en minneslund. ”Pettersson-Borgerts” minneskog från 1800-talet.